HAVALİMANLARI GÜVENLİK MEMURLARI  DERNEĞİ
AIRPORTS SECURITY OFFICERS ASSOCIATION


YÖNETİM ORGANLARI GÖREVLERİ

DERNEK YÖNETİM ORGANLARI VE KURULLARIN GÖREVLERİ

GENEL BAŞKAN 

Görev ve Sorumlulukları:                                                                                                                                                      
-Derneği temsil etmek                                                                                                                                                                
-Merkez Yönetim kuruluna başkanlık yapmak,                                                                                                                            
-Dernek genel başkanı, genel kurul kararlarını uygular, genel merkez yönetim kurulunun kararlarını uygular. Dernek tüzüğünün kendisine yüklediği diğer görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

GENEL SEKRETERLİK:

Görev ve Sorumlulukları:                                                                              

-Genel Sekreter Başkana karşı sorumludur.                                                                                                                                
-Dernek teşkilatında bulunan birimlerin ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge usul ve esaslar dâhilinde verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,                                                                                                    
-Dernek içi ve dernek dışı yazışmaları yürütmek,                                                                                                
-Birimler arasında koordinasyonu sağlamak, işbirliğini temin etmek, verimli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak,                                                                                                                                                                            
-Protokol,  ziyaret ve tören işlerinde destek hizmetlerinin yerine getirilmesi ve düzenlemesini sağlamak,                                                                                                              

-Genel kurul ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 İDARİ İŞLER SEKRETERLİĞİ VE KURULU:

Görev ve Sorumlulukları:                                                                                                                                                                    
-Yönetim kurulu karar defterini tutmak, alınan kararların ilgili yerlere iletilmesini sağlar,                                                          

-Üyelik işlemlerin sağlıklı, güvenli ve zamanında yapılmasını sağlar,                                                                                                    
-Dernek resmi matbu evraklarının temini, basımı ve ilgili makamlara onayını yaptırır,                                                           

-Dernek evraklarının ve tutulması gereken belgelerin arşivlemesini yapar,                                                                                                         
-Genel kurul ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapar.

MALİ SEKRETERLİK VE KURULU


Görev ve sorumlulukları                                                                                                                                                                  
-Mali sekreter derneğin hesap işlemlerinden sorumlu kişidir, yönetim kurulu kararı dışındaki yapılan harcamalardan sorumludur.                                                                                          
-Derneğin tüm mal varlığının düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlar,   taşınırve taşınmaz mallarının korunmasını sağlar,                                                                                                                                                      
-Yönetim Kuruluna ayda bir ve talep edilen zamanlarda bütçe ve gelir-gider raporu verir,                                                       

-Genel kurul ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapar.

 BİLİŞİM ve TEKNOLOJİ SEKRETERLİĞİ VE KURULU


Görev ve Sorumlulukları:                                                                                                                                                                                        
-Derneğimizin bilgi ve iletişim donanımının teknolojik altyapı çalışmalarını yaparak, bilgi iletişim sisteminin sağlıklı ve güvenli olarak çalışmasını sağlamak

-Bilişim alanındaki gelişmeleri takip ederek teknolojik altyapının bu gelişmelere adaptasyonunu sağlar,                                                                                                                                                                              
 -Dernek internet altyapısını oluşturmak, içeriğini hazırlamak, güncellemek, geliştirmek, internet ve erişim teknolojileriyle ilgili gelişmeleri ve çalışmaları takip etmek,                                                                                                  

- Genel kurul ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapar,

TEŞKİLATLANMA SEKRETERLİĞİ VE KURULU

Görev ve Sorumlulukları:                                                                                                                                                        
-Dernek teşkilatlanması ile ilgili görevleri yapar,                                                                                                                        
-Dernek Şube ve temsilciliklerin kurulması ile ilgili ön çalışmaları yaparak yönetim kurulunun bilgisine ve onayına sunar                                                                                                                                                                                
-Şube ve temsilciliklerin çalışmalarını takip etmek yönetim kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlar,                                                                                                                                                 
-Mevcut üyeler ile ilişkilerin geliştirilmesi, çeşitli zamanlarda üye ziyaretleri yapılarak üyelerin dernek hakkındaki görüşlerini öğrenip, bu görüşler doğrultusunda bir yol haritası çizer,                                                                                                                                 
-Üyeliğin aktive edilebilmesi için gerekli araştırmaları ve çalışmaları yapar,                                                                             
-Üyelik işlemlerinin koordinasyonu ve takibini yapar,                                                                                                       
-Genel kurul ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapar.

STRATEJİ GELİŞTİRME SEKRETERLİĞİ VE KURULU


Görev ve Sorumlulukları:                                                                                                                                                             
-Derneğin stratejik planı doğrultusunda kurumsal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik araştırmalar yapar, projeler hazırlayarak yönetime sunar,                                                                                                                                  
-Ulusal ve uluslar arası akademik çalışmaları takip eder, üniversitelerin, enstitülerin ilgili bölümlerin yaptığı akademik çalışmalardan destek almak suretiyle projeler hazırlayıp yönetime sunar,                                                                                                                                                                        
-Dernek faaliyetlerinin yürütülmesinde yeniliklerin uygulanmasını sağlar,                                                                                   
-Sivil havacılık güvenliğinde uygulanan yenilik ve gelişmeleri takip eder ve değerlendirir,                                                    

-Sivil havacılık güvenliği alanında standartları ve kaliteyi geliştirici çalışmalar yapar ve tekliflerde bulunur, bu konularda gerektiğinde rehberlik ve danışmanlık yapar,                                                                                                                  
-Dernek faaliyetlerinin ilgili alanlarında araştırma yapar, sonuçlarına göre alternatif çözümler geliştirir ve önerir,                                                                                                                                                                                           
-Konferans, seminer, sempozyum, panel gibi toplantılar düzenler, bu toplantılardaki sonuç ve tebliğleri gerektiğinde yayınlar,                                                                                                                                              -Yapılacak araştırmalar için ihtisas komisyonları kurar ve çalıştırır,                                                                                        
-Araştırma konuları ile ilgili olarak gerektiğinde Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Kuruluşları ile işbirliği yapar,                                                                                                                       
-Genel kurul ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapar.

 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER SEKRETERLİĞİ VE KURULU

Görev ve Sorumlulukları:                                                                                                                                                              
-Dernek amaç ve hedefleri doğrultusunda basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlar ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlar,                                                                                          

-Derneği tanıtmak ve derneğin hizmet alanına giren çalışmalar konusunda kamuyu bilgilendirir, dernekçe yürütülen çalışmalar ya da kampanyalar hakkında kamuoyu araştırması yaptırır ve sonuçlarını değerlendirerek yönetime sunar,                                                                                                                                                                         
-Yazılı ve görsel basını günlük olarak izler, derneğe ilişkin haber, yorum ve yazıları inceler, bu konularda yönetimi bilgilendirir, konu ile ilgili merkez ve temsilciliklerden alınacak bilgilerle gerektiğinde bu haber ve yorumlara yanıt, açıklama, tekzip hazırlar ve bunlar için basın ve yayın kurumları nezdinde girişimlerde bulunur,                                                                                                                                                                                            
-Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruları ilgili birimlere yönlendirerek zamanında ve doğru olarak sonuçlandırır,                                                                                                                                                    
-Dernek tarafından yapılacak basın toplantılarını düzenler, toplantıları basına duyurmak ve basına yönelik bilgi notu ve dokümanları hazırlar,                                                                                                                              
-Derneğin çalışmalarına yönelik kamuoyunu aydınlatıcı haberler hazırlayarak basın-yayın kuruluşlarınca yayımlanmasını sağlar, ayrıca kurum içinde iletişimi sağlamaya yönelik süreli yayın, broşür, yazı, fotoğraf, slayt, film, kitap vb. dokümanları hazırlar,                                                                                                                                                                            
-Genel kurul ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapar.

EĞİTİM ve SOSYAL İŞLER SEKRETERLİĞİ VE KURULU

Görev ve Sorumlulukları:                                                                                                                                                            
-Dernek yönetim kurulunca planlanan eğitim ve sosyal faaliyetlerle ilgili faaliyetlerini gerçekleştirir,                                                                                              
-Eğitim planları hazırlar ve ilgili önerileri yönetim kuruluna sunar,                                                                                      

-Sosyal faaliyetlerle ilgili çalışmalar yaparak yönetim kuruluna öneriler sunar,                                                                         

-Genel kurul ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapar.

 HUKUK İŞLERİ SEKRETERLİĞİ VE KURULU


Görev ve Sorumlulukları:

-Dernek tüzel kişiliğinin ve dernek üyelerinin savunulması için hukuk danışmanlığı yapmak,

-Dernek tüzel kişiliğinin her türlü idari ve adli işlemlerinde gerekli hukuk hizmetinin sağlanması için gerekli girişimleri yapmak, bilgi ve belgelerin toplanarak ilgili yerlere iletilmesi sağlamak,

-Dernek üyelerinin hukuk danışmanlığı sisteminden faydalanmaları için gerekli altyapı işlemlerini yapmak ve yürütmek,

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile kanunların tanıdığı hakları usulüne uygun olarak kullanılması konusun da dernek organlarını ve üyelerini hukuk danışmanlığı sistemiyle bilinçlendirmek, yol göstermek

-Dernek organlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda mevzuat çalışmaları yapmak ve yardımcı olmak,

-Hukuk danışmanlığı sisteminde yapılan işlemlerin arşiv kayıtlarını tutmak dernek çalışmalarında faydalanmak üzere istatistik bilgiler üretmek,

-Mevzuat yorumlaması ve uygulamasında ortaya çıkan tereddütleri gidermek üzere görüş bildirmek,

-Genel kurul ve yönetim kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Hakem Heyet Başkanı                    Hakem Heyeti Başkan V. 
     Faruk TEMİZ                                  Selahattin TUNCER 

-Hakem heyeti bağımsız olarak hareket eder,                                                                                                          
-Yönetim kurulunca hakem heyetine sevk edilen konuları karara bağlar.                                                            
-Dernek içindeki uyuşmazlıkları çözer ve taraflar arası uzlaşma sağlar.                                                                      
-Dernek organları arasındaki uyuşmazlıklarda hakemlik görevini yapar.                                                                                   
-Dernek üyelerine, yönetim ve denetim kurullarında ve diğer organlarda görev alanlara karşı yapılacak işlemlerde rapor düzenler ve yönetim kuruluna sunar.

-Hakem heyetine başvurular şahsen yazılı olarak yapılacaktır.

YÖNETİM ORGANLARI
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam44
Toplam Ziyaret168220
Site Haritası
DERNEK HAKKINDA
Saat
Takvim
Hava Durumu
Anlık
Yarın
16° 23° 13°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.67865.7013
Euro6.56326.5895
TEŞKİLAT ŞEMASI